InsurTech Landscape in ASEAN


บริการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับลูกค้า
หน้าหลัก  บริการของเรา  บริการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับลูกค้า


แต่ที่ผ่านมา ต้องพบกับข้อจำกัดหลายประการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การเตรียมงานใช้ระยะเวลานาน มีขั้นตอนการทำงานซับซ้อน ต้องมีทีมงานรับผิตชอบอย่างจริงจัง
รวมถึงต้องมีประสบการณ์ในการกำหนดราคารและการจัดการด้านการเรียกร้องสินใหม่ ดังนั้น ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจลูกค้าของไทยรีจึงเป็นคำตอบให้ได้

ผลิตภัณฑ์ของเราทำขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ล่ะกลุ่ม เช่น ผู้สูงวัย คนรุ่นใหม่ คนทำงาน หรือทำขั้นเพื่อจำหน่ายเฉพาะบางช่องทาง เช่น
ช่องทางจำหน่ายผ่านธนาคาร (Bancassurance),ช่องทางขายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing),ช่องทางขายผ่านองค์กร (Worksite marketing) ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น
ประกันภัยโรคมะเร็ง, ประกันภัยไข้หวัดนก, แผนคุ้มครองรายได้, แผนประกันสินเชื่อเพื่อการเช่า ซื้อ ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันภัย
แบบบัตรสมาร์ทการ์ด

นอกจากนี้ เรายังสามารถให้บริการที่ครบวงจรกับลูกค้า โดยให้บริการเสริมจากบริษัทในเครือที่มีอยู่ ซึ่งนอกจากบริการที่นำเสนอโดยทีมงานฝ่ายส่งเสริมธุรกิจลูกค้าในเรื่องการจัดทำ
กรมธรรม์ประกันภัย การคำนวณเบี้ยประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย และการฝึกอบรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยแล้ว บริษัทในเครือของเรายังสามารถมอบบริการที่หลากหลาย
ให้กับลูกค้า เช่น การฝึกอบรมเพื่อสอบขอใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย การจัดการด้านการเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพโดยผู้เชียวชาญ และบริการ
ด้านคอลเซ็นเตอร์

Thai CAC