BVTPA

บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด

ทำความรู้จักกับ BVTPA

บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท ประกอบธุรกิจบริการด้านสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่ธุรกิจประกันภัย ได้แก่ การบริหารจัดการและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและการจัดการสินไหมทดแทน การให้คำปรึกษาแนะนำและจัดอบรม และการบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ แก่บริษัทในเครือ

การบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาล: มีลูกค้าที่เป็นบริษัทประกันภัยจำนวน 34 บริษัท รวมถึงบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยมากกว่า 20 บริษัท

การจัดอบรม: มีลูกค้าที่เป็นบริษัทประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธนาคารชั้นนำของประเทศ

การบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาล: ดูแลผู้ได้รับความคุ้มครองและสวัสดิการการรักษาพยาบาลจำนวนมากกว่า 11 ล้านราย

การจัดอบรม: จัดอบรมให้กับบุคลากรของธุรกิจประกันภัยและธนาคารมาแล้วกว่า 28,000 คน

บริหารจัดการสินไหมทดแทนกว่า 1.4 ล้านเคลมต่อปี

การบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาล: มีเครือข่ายพันธมิตรครบวงจร ครอบคลุมสถานพยาบาลกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ

การจัดอบรม: เป็นพันธมิตรกับสถาบันประกันภัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีทีมวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์

Service Contact

Web: www2.blueventuretpa.com
Email: tpainfo@blueventuretpa.com

บริการที่สำคัญ

  • การบริหารจัดการสินไหมทดแทนให้กับบริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิตทั้งในและต่างประเทศ
  • การบริหารจัดการตามแผนสวัสดิการของบริษัท
  • การให้บริการด้านวัคซีน การตรวจสุขภาพประจำปี และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ
  • การอบรมหลักสูตร Chartered Insurance Institute (CII) ซึ่งเป็นสถาบันประกันภัยแห่งประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
  • การอบรมทางด้านบัญชีประกันภัยต่อ
  • การอบรมสำหรับตัวแทนและนายหน้าประกันภัย