THRE ESPORT 2022

กฎและกติกา

1. เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2022 เวลา 12.00 น. และสิ้นสุดในวันที่ 30 สิงหาคม 2022 เวลา 12.00 น.
2. เริ่มยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2022 เวลา 12.00 น. และสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2022 เวลา 18.00 น.
3. เกมส์ที่ใช้ในการแข่งขันคือ เกมส์ ROV (Arena of Valor) โดยแข่งขันแบบ Tournament Mode 5v5
4. การแข่งขันผ่าน Garena Server : Thailand เท่านั้น
5. การแข่งขันเป็นรูปแบบทีม ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันอย่างน้อย 6 คน และสูงสุด 10 คน (เล่นครั้งละ 5 คน สมาชิกที่เหลือเป็นผู้เล่นสำรองของทีม) ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันแต่ละทีมต้องมาจากบริษัทเดียวกัน และเข้าร่วมทีมแข่งขันได้ทีมเดียวเท่านั้น ในกรณีที่ย้ายบริษัทที่สังกัดระหว่างการแข่งขันให้ถือว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันท่านนั้นสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
*ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นที่เคยเข้าร่วมรายการ ROV Pro-league เข้าร่วมแข่งขัน*
6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องดำรงสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทที่ได้รับเชิญเท่านั้น และไม่เกินบริษัทละ 2 ทีม
ในกรณีที่เกิน และไม่สามารถหาข้อยุติได้ จะใช้วิธีการจับฉลากในการเข้าร่วมการแข่งขัน โดยให้ขึ้นอยู่กับคำตัดสินของผู้จัดการแข่งขัน
7. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อทำการสมัครเข้าแข่งขัน และยินยอมที่จะให้ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ อีเมล์ รหัสพนักงาน ชื่อบริษัทที่สังกัด ฝ่ายที่สังกัด เป็นตัน
8. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจำเป็นต้องใช้บัญชีส่วนตัวของตนเองลงสมัครแข่งขัน
9. หลังจากสมัครเข้าแข่งขันแล้ว สามารถเปลี่ยนรายชื่อ หรือแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้จนกว่าจะสิ้นสุดการรับสมัคร
10. ในกรณีที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน โดยให้ขึ้นอยู่กับคำตัดสินของผู้จัดการแข่งขัน
11. การตั้งชื่อทีมและ ชื่อของผู้เล่นจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้จัดการแข่งขันล่วงหน้า และไม่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงเรื่องการเมือง หรือความขัดแย้งที่เป็นประเด็นละเอียดอ่อนอื่นๆ เช่น เชื้อชาติ การเหยียดเพศ สงคราม โดยให้ขึ้นอยู่กับคำตัดสินของผู้จัดการแข่งขัน
12. ผู้จัดการแข่งขันจะทำการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันในวันที่ 1 กันยายน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook Live บน Group : THRE eSport 2022 และพันธมิตร ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายละเอียดการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบผ่านแพลตฟอร์ม FB Group : THRE eSport 2022
13. ในกรณีที่ทีมมีสปอนเซอร์ ต้องแจ้งผู้จัดการแข่งขันล่วงหน้า เพื่อให้อนุมัติการโฆษณาสปอนเซอร์ผ่านการแข่งขัน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการแข่งขันเท่านั้น

1. เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2022 เวลา 12.00 น. และสิ้นสุดในวันที่ 30 สิงหาคม 2022 เวลา 12.00 น.
2. เริ่มยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2022 เวลา 12.00 น. และสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2022 เวลา 18.00 น.
3. เกมส์ที่ใช้ในการแข่งขันคือ เกมส์ ROV(Arena of Valor) โดยแข่งขันแบบ Tournament Mode 5v5
4. การแข่งขันผ่าน Garena Server : Thailand เท่านั้น
5. การแข่งขันเป็นรูปแบบทีม ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันอย่างน้อย 6 คน และสูงสุด 10 คน (เล่นครั้งละ 5 คน สมาชิกที่เหลือเป็นผู้เล่นสำรองของทีม) ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันแต่ละทีมต้องมาจากบริษัทเดียวกัน และเข้าร่วมทีมแข่งขันได้ทีมเดียวเท่านั้น ในกรณีที่ย้ายบริษัทที่สังกัดระหว่างการแข่งขันให้ถือว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันท่านนั้นสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
*ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นที่เคยเข้าร่วมรายการ ROV Pro-league เข้าร่วมแข่งขัน*
6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องดำรงสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทที่ได้รับเชิญเท่านั้น และไม่เกินบริษัทละ 2 ทีม
ในกรณีที่เกิน และไม่สามารถหาข้อยุติได้ จะใช้วิธีการจับฉลากในการเข้าร่วมการแข่งขัน โดยให้ขึ้นอยู่กับคำตัดสินของผู้จัดการแข่งขัน
7. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อทำการสมัครเข้าแข่งขัน และยินยอมที่จะให้ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ อีเมล์ รหัสพนักงาน ชื่อบริษัทที่สังกัด ฝ่ายที่สังกัด เป็นตัน
8. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจำเป็นต้องใช้บัญชีส่วนตัวของตนเองลงสมัครแข่งขัน
9. หลังจากสมัครเข้าแข่งขันแล้ว สามารถเปลี่ยนรายชื่อ หรือแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้จนกว่าจะสิ้นสุดการรับสมัคร
10. ในกรณีที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน โดยให้ขึ้นอยู่กับคำตัดสินของผู้จัดการแข่งขัน
11. การตั้งชื่อทีมและ ชื่อของผู้เล่นจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้จัดการแข่งขันล่วงหน้า และไม่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงเรื่องการเมือง หรือความขัดแย้งที่เป็นประเด็นละเอียดอ่อนอื่นๆ เช่น เชื้อชาติ การเหยียดเพศ สงคราม โดยให้ขึ้นอยู่กับคำตัดสินของผู้จัดการแข่งขัน
12. ผู้จัดการแข่งขันจะทำการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันในวันที่ 1 กันยายน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook Live บน Group : THRE eSport 2022 และพันธมิตร ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายละเอียดการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบผ่านแพลตฟอร์ม FB Group : THRE eSport 2022
13. ในกรณีที่ทีมมีสปอนเซอร์ ต้องแจ้งผู้จัดการแข่งขันล่วงหน้า เพื่อให้อนุมัติการโฆษณาสปอนเซอร์ผ่านการแข่งขัน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการแข่งขันเท่านั้น

รูปแบบการแข่งขันรอบออนไลน์ (Online)

รอบแรก : จับฉลากแบ่งทีมที่ร่วมแข่งขันออกเป็น 4 Groups แข่งแบบพบกันหมดโดยใช้รูปแบบชนะ 2 ใน 3 เกมส์ (Best of 3)
2 ทีมที่มีอันดับดีที่สุด จะได้ผ่านเข้ารอบที่สอง (Play off) ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันให้ใช้กติกา Tie break ในรูปแบบ Best of 3 เพื่อหาทีมเข้ารอบ Play off ต่อไป
*ข้อกำหนดในรอบแบ่งกลุ่ม ทีมจากบริษัทเดียวกันจะไม่อยู่กลุ่มเดียวกัน และจะไม่เจอกันในรอบ Play off นัดแรก*

รอบที่สอง Play off : ใช้รูปแบบการแข่งขันแบบ Upper/Lower Bracket โดยใช้รูปแบบชนะ 2 ใน 3 เกมส์ (Best of 3)
อันดับที่ 1 Group A พบอันดับที่ 2 Group D
อันดับที่ 1 Group B พบอันดับที่ 2 Group C
อันดับที่ 1 Group C พบอันดับที่ 2 Group B
อันดับที่ 1 Group D พบอันดับที่ 2 Group A

ทีมที่แพ้จากรอบ Upper bracket จะตกลงสู่ Lower bracket เมื่อแพ้ในรอบ Lower bracket ถึงจะออกจากการแข่งขัน หรือตกรอบ
นัดชิงชนะเลิศ Grand final จะใช้รูปแบบชนะ 3 ใน 5 เกมส์ (Best of 5)

Tournament mode

กติกาการนัดแข่งขันและการส่งผลการแข่งขันในรอบออนไลน์ (Online)

1. การแข่งขันจะเริ่ม ณ เวลา 18.00 น. ของวันที่มีการแข่งขัน หรือเป็นไปตามตารางของผู้จัดการแข่งขัน หรือตามที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายตกลงนัดเวลาการแข่งขันกัน
2. การแข่งขันรอบออนไลน์ (Online) จะใช้รูปแบบชนะ 2 ใน 3 เกม (Best of 3) ด้วยระบบ Tournament Mode 5v5โดยที่
ก. ผู้เข้าแข่งขันฝ่ายชนะต้องส่งรูปสรุปผลการแข่งขันตามจำนวนเกมที่แข่งทั้งหมด
ข. ทีมที่อยู่อันดับแรกของการจับคู่การแข่งขันจะได้อยู่ฝ่ายสีน้ำเงินในเกมแรก และในเกมถัดไปผู้แพ้ในเกมก่อนหน้าจะได้สิทธิ์ในเลือกฝั่ง
3. หากมีการขอเลื่อนเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายต้องนัดเวลาการแข่งขันให้เรียบร้อย ก่อน 17.30 น. ของวันที่มีการแข่งขัน
4. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายสีน้ำเงิน และฝ่ายสีแดง โดยที่
ก. ฝ่ายสีน้ำเงิน : อยู่ฝั่งทางซ้ายของเกมเมื่อเข้าห้อง Caldavar Valley : Tournament Mode
ข. ฝ่ายสีแดง : อยู่ฝั่งทางขวาในเกมเมื่อเข้าห้อง “Tournament Mode”
5. รายชื่อของผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นไปตามที่แจ้งกับผู้จัดการแข่งขันไว้เท่านั้น หากผู้เข้าแข่งขันท่านใดที่ใช้ Guest ID หรือไม่ได้ผูกบัญชีไว้กับแพลตฟอร์ม Garena หรือ Facebook ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการแข่งขันทราบก่อนแข่งขัน
6. เมื่อถึงเวลานัดของการแข่งขัน หากเริ่มการแข่งขันช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ 15 นาที ฝ่ายที่ล่าช้าจะถูกปรับแพ้จากการแข่งขันทันที
7. ทีมที่ชนะจะต้องส่งผลสรุปการแข่งขันภายในเวลา 2 ชั่วโมงหลังจากเวลานัดของการแข่งขัน หรือโดยเร็วที่สุดในกรณีที่จบเกมล่าช้าของวันที่มีการแข่งขัน
8. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันไม่ปฏิบัติตามกติกาการนัดแข่งขันและการส่งผลการแข่งขันในรอบออนไลน์ (Online) ข้อ 1-7 ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดบทลงโทษ สูงสุดคือการปรับแพ้ในเกมนั้นๆ

– สำหรับการแข่งขัน : ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมสามารถเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขันภายหลังจากจบเกมการแข่งขันได้ทุกเกม
– การหลุดออกจากเกม (Disconnect) และการเริ่มเกมใหม่ (Rematch) ในรอบออนไลน์ (Online)
1. ในกรณีที่มีผู้เล่นหลุดออกจากเกม ให้ทำการหยุดเกมชั่วคราว โดยแต่ละทีมสามารถกดหยุดเกมได้ทีมละ 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 นาที ถ้าหากเกินเวลาดังกล่าว อีกทีมสามารถกด Resume ได้ทันที และทำการแข่งขันต่อตามปกติ
2. หากผู้เล่นหลุดด้วยเหตุผลอื่นๆที่เป็นเหตุสุดวิสัย (เช่นเครือข่ายผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตล่มทั้งบริเวณ หรือเกิดข้อผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์ของเกม) ทางทีมที่มีส่วนเสียหาย ต้องแจ้งหลักฐานให้กับผู้จัดการแข่งขันเร็วที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้ โดยการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการแข่งขัน ว่าจะเห็นสมควรให้แข่งขันใหม่หรือไม่
3. ในกรณีที่ยังไม่มี First Blood และเวลาในเกมยังไม่เกิน 2 นาที ทีมที่ผู้เล่นหลุดสามารถแจ้งอีกทีมหนึ่งเพื่อขอเริ่มเกมใหม่ได้ทันทีโดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเลือกฮีโรและตำแหน่งการเล่นเหมือนเกมแรกก่อนมีการขอเริ่มเกมใหม่
4. หากเกิดการ First Blood ขึ้นแล้ว หรือเริ่มเกมไปแล้วเกินกว่า 2 นาทีในเกม ห้ามไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายขอเริ่มเกมใหม่ได้ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากคู่แข่ง และ/หรือ ตามเห็นสมควรจากผู้จัดการแข่งขัน ในกรณีที่ผู้จัดการแข่งขันเป็นกรรมการแข่งขันนั้นๆ (เช่นการสตรีมสดผ่านช่องทางใดๆ ของผู้จัดการแข่งขัน)
5. หากพบหลักฐานว่าผู้เข้าแข่งขันคนใดเจตนากดหยุดเกม ไม่ว่าจะในจังหวะสำคัญ หรือเพื่อการก่อกวน ทีมจะถูก ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันที

1. ไม่อนุญาติให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นผู้ชมภายในตัวเกม (Observer หรือ Spectator) ในขณะทำการแข่งขัน ในกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันโดยผู้จัดการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวเข้าชมการแข่งขันดังกล่าว
2. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนทำการถ่ายทอดสดหรือ Stream ผ่านช่องทางใดๆ ก็ตามในขณะทำการแข่งขัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคู่แข่ง และผู้จัดการแข่งขัน
บทลงโทษ: หากผู้เข้าแข่งขันผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันที
ในกรณีที่เป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันคู่ที่ผู้จัดการแข่งขันได้เลือกทำการถ่ายทอดสด แต่การถ่ายทอดสดเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิ์ที่จะขอให้ทั้ง 2 ทีมทำการรีแมทช์ได้ตามดุลพินิจของผู้จัดการแข่งขัน

1. ห้ามใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่น
2. ห้ามส่งผลการแข่งขันอันเป็นเท็จ หรือบิดเบือน
3. ห้ามทีมผู้เข้าแข่งขันทุกทีมอนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในทีมของตนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ เข้าแข่งขันโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีชื่อผู้เข้าแข่งขันไม่ตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ ในกรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันจากที่ลงทะเบียนไว้ ให้แจ้งผู้จัดการแข่งขันล่วงหน้าก่อนเกมส์การแข้งขันเริ่มอย่างน้อย 2 ชั่วโมง แต่ให้คำตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการแข่งขันเท่านั้น
4. ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนอนุญาตให้บุคคลอื่นเล่นแทนตนเองในขณะทำการแข่งขัน
นอกจากนี้ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎสากลของเกม ROV ประเทศไทยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rov.in.th/rule

การใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่น และ/หรือ การกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบต่อตนเองหรือผู้เข้าแข่งขันคนอื่น
1. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ทั้งสิ้น
2. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันมีลักษณะเป็นการใช้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในตัวเกม
3. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการจงใจหลุดจากการแข่งขัน
4. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการใดๆ อันเป็นการยินยอมให้ทีมฝ่ายตรงข้ามชนะ

1. กฎกติกาใดๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอาจจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. คำตัดสินของผู้จัดการแข่งขันไม่ว่าในเรื่องใดภายใต้การแข่งขันนี้ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
3. ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าใจถึงกฏและกติกาการแข่งขันอย่างชัดเจน ถ้ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกติกานี้ ผู้จัดการแข่งขันสามารถใช้ดุลยพินิจในการลงโทษโดยการปรับแพ้ในเกมส์ หรือตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันได้ทันที

สอบถามเพิ่มเติม