• TH
  • EN

นางสาวศิวพร เกิดสิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 

สัดส่วนการถือหุ้น:: -ไม่มี –

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

-ไม่มี –

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

  • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

  • สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
-ฝ่ายตรวจสอบภายใน, บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
-ฝ่ายบัญชีและภาษี, บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี, บจ. สำนักงาน อีวาย

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส, บจ. สำนักงาน อีวาย

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี, บจ. สำนักงาน อีวาย