ประวัติความเป็นมาของบริษัท

Timeline

2562
 • บริษัทได้รับการจัดอันดับควาามแข็งแกร่งทางการเงินสากล (Insurer Financial Strength (IFS) Rating) จาก Fitch Ratings ที่ A- (Strong) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ (Stable) ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท
 • บริษัทได้รับการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก”
 • บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข ปี 2562 ที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ “ระดับทอง” เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทางการเงินให้แก่ พนักงานสำหรับวัยเกษียณ รวมทั้งให้ความรู้และชี้แนะแนวทางการเก็บออมเงินแก่พนักงานมาโดยตลอด
 • บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ดำเนินการซื้อหุ้นบริษัท ไทยรี อินโนเวชั่น จำกัด (“THREI”) จำกผู้ถือหุ้นรายเดิม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทำให้ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของ THREI ทางอ้อมร้อยละ 100
 • บริษัท ปรับลดทุนจดทะเบียน จาก 1 บาท เป็น 0.88 บาทต่อหุ้น
2561
 • บริษัทปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน THREL คงเหลือร้อยละ 11.1 และเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนใน THREL จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งจำนวน
 • บริษัทได้รับการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก”
2560
 • บริษัทฯ ลดสัดส่วนการลงทุนใน THREL เหลือร้อยละ 16 และเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเป็น เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
 • บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ EMCS จากผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ EMCS โดยตรงร้อยละ 100
 • เลิกบริษัท THREB บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน THRES
 • THRES ลงทุนในหุ้นของ Carpool ซึ่งเป็นบริษัท insurance technology
2559
 • บริษัทฯ ลดสัดส่วนการลงทุนใน THREL เหลือร้อยละ 18 และเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนเป็น เงินลงทุนทั่วไป
 • บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ THREA ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ THREA โดยตรงร้อยละ 100
 • เลิก THRET โดยโอนย้ายการดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาเข้าไปในหน่วยงานหนึ่งใน THRES
2558
 • บริษัทฯ ลดสัดส่วนการลงทุนใน THREL เหลือร้อยละ 25 และเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทร่วม
2557
 • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,215 ล้านบาท และสามารถชำระค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวกับมหาอุทกภัยในปี 2554 เสร็จสิ้น
 • บริษัทฯ ลดสัดส่วนการลงทุนใน THREL เหลือร้อยละ 42
 • บริษัทฯ ถอนการลงทุนในบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ออกทั้งหมด
2556
 • นำ THREL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทลดสัดส่วนการลงทุนใน THREL เหลือร้อยละ 51
2555
 • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,512 ล้านบาท ภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมหาอุทกภัยปี 2554 และในช่วงเวลานั้น Fairfax ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2554
 • จัดตั้ง THREA เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
2549
 • จัดตั้ง THRES เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการสินไหมทดแทนและบริการด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นแก่ธุรกิจประกันภัย
2547
 • จัดตั้ง THRET เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
2543
 • จัดตั้ง THREL เพื่อแยกธุรกิจการประกันภัยต่อด้านการประกันชีวิตกับวินาศภัยออกจากกัน
 • จัดตั้ง EMCS เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดการค่าสินไหมรถยนต์
2536
 • บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 90 ล้านบาท
2534
 • เริ่มประกอบธุรกิจรับประกันภัยต่อ เพื่อให้บริการรับประกันภัยต่อกับลูกค้า
2521
 • จัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจประกันภัยต่อด้านวินาศภัยและประกันชีวิต