ตลาดประกันภัยต่างประเทศ

เราได้ขยายองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจประกันภัยต่อออกไปยังตลาดประกันภัยในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยได้นำเสนอขีดความสามารถในการรับประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อที่ร่วมกันพัฒนากับคู่ค้าเป็นการเฉพาะ และบริการที่เกี่ยวเนื่อง ให้กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น ลาว เขมร เวียดนาม และพม่า เราเชื่อมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การประกอบธุรกิจประกันภัย และเน้นการสร้างความสัมพันธ์เชิงธุรกิจแบบยั่งยืนกับคู่ค้า เพื่อให้ประสบความสำเร็จร่วมกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Service Contact

Email: inquiry@thaire.co.th