รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน

รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน

ปี 2567

รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน ประจำปี 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2567

ปี 2566

รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน ประจำปี 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2566

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2566

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2566

ปี 2565

รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน ประจำปี 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2565

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2565

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2565

ปี 2564

รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน ประจำปี 2564

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2564

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2564

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2564

ปี 2563

รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน ประจำปี 2563

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2563

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2563

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2563

ปี 2562

รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน ประจำปี 2562

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2562

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2562

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2562

ปี 2561

รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน ประจำปี 2561

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2561

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 1-2/2561 (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2561

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2561

ปี 2560

รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน ประจำปี 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2560

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2560

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2560

ปี 2559

รายงานเผยแพร่ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน ประจำปี 2559

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2559

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2559

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2559