THRES

บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด

ทำความรู้จักกับ

ก่อตั้งเมื่อปี 2549

ให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของธุรกิจประกันภัยและบริษัทเอกชนได้แก่ การบริหารจัดการ สินไหมทดแทนการรักษาพยาบาลของบริษัทประกันภัยและการบริหารจัดการสวัสดิการรักษาพยาบาล ของบริษัทเอกชน รวมถึงการให้คำปรึกษาและจัดอบรมให้แก่บุคลากรของธุรกิจประกันภัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้กับลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ

การบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาล: มีลูกค้าที่เป็นบริษัทประกันภัยจำนวน 34 บริษัท รวมถึงบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยมากกว่า 20 บริษัท การจัดอบรม: มีลูกค้าที่เป็นบริษัทประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธนาคารชั้นนำของประเทศ ดูแลผู้ได้รับความคุ้มครองและสวัสดิการการรักษาพยาบาลจำนวนมากกว่า 11 ล้านราย มีเครือข่ายพันธมิตรครบวงจร ครอบคลุมสถานพยาบาลกว่า 500 แห่ง ทั่วประเทศ.

การจัดอบรม:: จัดอบรมให้กับบุคลากรของธุรกิจประกันภัย และธนาคารมาแล้วกว่า 28,000 คน

บริหารจัดการสินไหมทดแทนกว่า 1.4 ล้านเคลม ต่อปี.

Service Contact

For Third Party Admin
Web: www.thaireservices.com
Email:
For Third Party Admin Service
tpainfo@thaireservices.com

For Training Service
technic@thaireservices.com

บริการที่สำคัญ

  • การบริหารจัดการสินไหมทดแทนให้กับบริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิตทั้งในและต่างประเทศ

  • การบริหารจัดการตามแผนสวัสดิการของบริษัท

  • การให้บริการด้านวัคซีน การตรวจสุขภาพประจำปี และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ

  • การอบรมหลักสูตร Chartered Insurance Institute (CII) ซึ่งเป็นสถาบันประกันภัยแห่งประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย

  • การอบรมทางด้านบัญชีประกันภัยต่อ

  • การอบรมสำหรับตัวแทนและนายหน้าประกันภัย