คณะผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองผู้อำนวยการใหญ่

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางนันทินี ชินวรรณโณ

รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมธุรกิจลูกค้า

นางสาวพจมาน เฟื่องอารมย์

รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และต่างประเทศ

นายฉัตรชัย พยาฆรินทรังกูร

รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัฒนากระบวนการและควบคุมภายใน เทคโนโลยีสารสนเทศ สินไหมทดแทน กฏหมาย และลงทุน

ผู้บริหารตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
สายงานปฏิบัติตามกฎหมาย
และบริหารความเสี่ยง

นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
สายงานบริหารและพัฒนา
ทุนมนุษย์ และบริหารสำนักงาน

นายอชิรวัตติ์ รงคะเจริญรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงาน Customer Solutions 1 และ Special Projects

นางสาวอรสุธี คุณานันท์ศักดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงาน International Business และ Reinsurance

นายนติกร ชุตินธรารักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงาน Actuarial & Special Projects

นางสาวสุจิตรา เศวตบวร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงาน Reserve and Capital, Data Support 1 และ Data Support 2