คณะผู้บริหาร

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

กรรมการ กรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางนันทินี ชินวรรณโณ

รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมธุรกิจลูกค้า

นางสาวพจมาน เฟื่องอารมย์

รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ สินไหมทดแทน และต่างประเทศ

นายจำเริญ ภูษิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
ฝ่ายลงทุน

นายฉัตรชัย พยาฆรินทกูร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
สายงานบัญชี การเงิน
วิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ
และพัฒนากระบวนการ
และควบคุมภายใน

นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
สายงานบริหารและพัฒนา
ทุนมนุษย์ และบริหารสำนักงาน

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
สายงานปฏิบัติตามกฎหมาย
และบริหารความเสี่ยง