• TH
  • EN

นางฐิตาพร ธารากิจ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.012

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษา บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

รองผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยรี เซอวิสเซส

กรรมการ บจก.ไทยรี เซอวิสเซส

กรรมการ บจก.ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง

กรรมการ บจก.ไทยรี เทรนนิ่ง