• TH
 • EN

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติตามกฎหมายและบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

Ph.D.(Risk, Insurance and Healthcare) Temple University, สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • บรรยายหัวข้อ การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย สำนักงาน คปภ.
 • บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ สำนักงาน ก.ล.ต.
 • บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน สมาคมประกันวินาศภัยไทย / บมจ.ฟอลคอนประกันภัย / บมจ.เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตด้านสังคม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 • บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการประกันภัยสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
 • บรรยายหัวข้อ Insurance Management Development Program สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 • บรรยายหัวข้อ ความรู้พื้นฐานด้านการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 • บรรยายหัวข้อ บริหารความเสี่ยง บริหารความสุข ในยุคดิจิทัล สำนักงาน คปภ.
 • บรรยายหัวข้อ บริหารความเสี่ยงอย่างไรในยุคดิจิทัล หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • บรรยายหัวข้อ ระบบประกันภัยจะช่วยส่งเสริมสุขภาพได้อย่างไร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • บรรยายหัวข้อ หลักการกำกับการประกันภัยตามกรอบของ IAIS และโครงการประเมินภาคการเงิน สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฎิบัติตามกฎหมายและบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ที่ปรึกษาคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร  หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กรรมการ สถาบันประกันภัยไทย

กรรมการ สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย