• TH
  • EN

นายจำเริญ ภูษิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายลงทุน

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.000002

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

ผู้อำนวยการฝ่าย บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ