คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางฉวีวรรณ อักษรสวาสดิ์

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวอาดา อิงคะวณิช

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวศิวพร เกิดสิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายจันดราน รัตนาสวามิ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน

นางสาวอาดา อิงคะวณิช

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการลงทุน

นายจันดราน รัตนาสวามิ

ประธานกรรมการลงทุน

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

กรรมการ กรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายฉัตรชัย พยาฆรินทรังกูร

เลขานุการคณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

กรรมการ กรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางนันทินี ชินวรรณโณ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวพจมาน เฟื่องอารมย์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจำเริญ ภูษิต

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายฉัตรชัย พยาฆรินทรังกูร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางฐิตาพร ธารากิจ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง