คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางฉวีวรรณ อักษรสวาสดิ์

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวอาดา อิงคะวณิช

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวศิวพร เกิดสิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายจันดราน รัตนาสวามิ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน

นางสาวอาดา อิงคะวณิช

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการลงทุน

นายจันดราน รัตนาสวามิ

ประธานกรรมการลงทุน

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายฉัตรชัย พยาฆรินทรังกูร

เลขานุการคณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน*

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางฐิตาพร ธารากิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

นางนันทินี ชินวรรณโณ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

นางสาวพจมาน เฟื่องอารมย์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

นายจำเริญ ภูษิต

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

นายฉัตรชัย พยาฆรินทรังกูร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

หมายเหตุ * คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการกำกับดูแลเกี่ยวกับความยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี