• TH
 • EN

นายสาระ ล่ำซำ

กรรมการอิสระ

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เม.ย. 2552

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.08

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Boston University สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 4

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ:

 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 97 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิยาลัยการตลาดทุน รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาบ้านเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาเมือง
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร Global Business Leaders Program รุ่นที่ 1, LEAD Business Institute, a partner of Cornell University, USA
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • Harvard Business School Advanced Management Program 186, Boston, USA
 • หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่น 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2563
 • หลักสูตรสุดยอดผู้นาวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2/2565 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
 • อบรมโครงการ Climate Action Leaders Forum รุ่นที่ 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2  สมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • สัมมนา “CEO Insurance Forum 2023” สำนักงาน คปภ.
 • สัมมนา “Cyber Armor: Capital Market Board Awareness 2023” สำนักงาน กลต.
 • สัมมนา “การกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2552 - 2559

กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

2559 - 2561

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

2552 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บมจ.เมืองไทยประกันภัย

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการคณะอำนวยการบริหาร บมจ.เมืองไทยประกันภัย

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

2550 - ปัจจุบัน

ประธานคณะอำนวยการบริหาร บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

2550 - 2562

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
2558 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ ประธานคณะอำนวยการบริหาร  ประธานคณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง Sovannaphum Life Assurance PLC.(หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ประเทศกัมพูชา)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ
2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น

2553 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

2553 - 2564

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

2566 - ปัจจุบัน

ประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย

2564 - 2566

รองประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย

2558 - 2560

ประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย

2563 - ปัจจุบัน

นายกสมาคม สมาคมประกันชีวิตไทย

2559 - 2563

อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย

2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก.ชาลิสา 2566

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิโรคมะเร็ง รพ.ศิริราช

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ฟูเซีย เวนเจอร์ แคปิทัล

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง MB Ageas Life Insurance

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

2559 - 2563

นายกสมาคม สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

2558 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ยุพงษ์

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหารมูลนิธิ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการจัดหาทุนอาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กฯ

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. เมืองไทย โฮลดิ้ง

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ทรัพย์เมืองไทย

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. เมืองไทย เรียล เอสเตท

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก.ที.ไอ.ไอ

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ยุพยงค์

2566 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2564 - 2565

กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2564 - 2565

ประธานสมาคมการค้ากลุ่มการเงิน การลงทุน และการประกันภัย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2560 - 2563

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ หอการค้าไทย

2560 - 2561

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสภาหอการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2562 - 2564

กรรมการ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

2551 - 2565

กรรมการ บจก. เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส