• TH
  • EN

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: ต.ค. 2536

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.018

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

การบัญชีมหาบัณฑิต University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)/2547

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ

  • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วสป) รุ่นที่ 1/2554 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 56
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 / 2558 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 / 2559
  • หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง Super วปส. รุ่นที่ 1/2563  สำนักงาน คปภ.

ประสบการณ์การทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

กรรมการลงทุน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์

กรรมการ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน

กรรมการ บจก. มาแฟม

กรรมการ กองทุนประกันวินาศภัยไทย

รองประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย

กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย

กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย

กรมการและกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบัญชีและการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน บจก.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กรรมการ บจก.ที.ไอ.ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย)