คณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน

นายจันดราน รัตนาสวามิ

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการลงทุน

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสาระ ล่ำซำ

กรรมการอิสระ

นายโกบีเนธ อาวิน อัทธพัน

กรรมการ

นางฉวีวรรณ อักษรสวาสดิ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวอาดา อิงคะวณิช

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

กรรมการ กรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

กรรมการ

นายสมพร สืบถวิลกุล

กรรมการ

นางสาววราภรณ์ เลิศรุ่งเรือง

เลขานุการบริษัท