คณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นายจันดราน รัตนาสวามิ

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการลงทุน

นายกีรติ พานิชชีวะ

กรรมการ

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสาระ ล่ำซำ

กรรมการอิสระ

นายโกบีเนธ อาวิน อัทธพัน

กรรมการ

นางฉวีวรรณ อักษรสวาสดิ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวอาดา อิงคะวณิช

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

กรรมการ

นางสาววราภรณ์ เลิศรุ่งเรือง

เลขานุการบริษัท