ข้อมูลบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพในด้านการรับประกันภัยต่อ อันประกอบไปทั้งความเข้มแข็งทางการเงิน โดยส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5,413 ล้านบาท และความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด ทำให้สามารถให้บริการรับประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าให้ความสนใจบริษัทฯ ทั้งในฐานะที่เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีการดำเนินงานต่างจากบริษัทรับประกันภัยต่ออื่น ไทยรีเป็นประกันภัยต่อเจ้าเดียวในประเทศไทย มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้อย่าง ทันท่วงที และเพื่อให้เกิดความทุ่มเทในการรักษาความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ

ธุรกิจประกันภัยต่อ คือ การรับถ่ายโอนความเสี่ยงจากลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงิน และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินงานร่วมไปกับบริษัทคู่ค้า เป็นการลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและทำให้เกิดการประหยัดต้นทุน ซึ่งนอกจากการรับถ่ายโอนความเสี่ยงภัยจากลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังนำเสนอบริการเกี่ยวเนื่องอีกหลากหลาย อาทิ การให้คำปรึกษาในด้านการบริหารความเสี่ยง การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การให้การสนับสนุนด้านการตลาด การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

เราจะสร้างคุณค่าให้กับ

คู่ค้า

ความมั่นคงของฐานะการเงิน ความคุ้มค่า และประสิทธิผล นวัตกรรมทางธุรกิจ การให้บริการที่เป็นมืออาชีพ

ผู้ถือหุ้น

การบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน กลยุทธ์การลงทุนบนพื้นฐาน
ของความเสี่ยง
การรับประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ
อย่างมืออาชีพ
จริยธรรมทางธุรกิจ

พนักงาน

โปรแกรมการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่ดี สมดุลระหว่างชีวิตและงาน