ไทยรี มุ่งที่จะเป็นผู้รับประกันภัยต่อที่ขายความคิดสร้างสรรค์และการบริการ
ไทยรี มุ่งสู่การเป็นพันธมิตร ทรงคุณค่าที่สุด ด้านการประกันภัยส่วนบุคคลในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไทยรี เพิ่มคุณค่า ให้ทุกฝ่ายทั้งลูกค้า คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น และพนักงาน

ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับไทยรี

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2521 จากความร่วมมือและสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยของไทยทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน  กว่า 40 ปีแห่งการดำเนินงาน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนกว่า 3,700 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยต่อด้านประกันวินาศภัย และเป็น partner กับบริษัทต่างๆในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ อีกทั้งยังมีธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัยอย่างครบวงจรโดยบริษัทในเครือ

หัวใจหลักในการทำงานของเราคือเป็นผู้รับประกันภัยต่อที่ขายความคิดสร้างสรรค์และการบริการ มุ่งสู่การเป็นพันธมิตรอันทรงคุณค่าที่สุดด้านการประกันภัยส่วนบุคคลในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเพิ่มคุณค่าให้ทุกฝ่ายทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน

ปัจจุบัน บริษัทฯมีความั่นคงทางการเงินในระดับ A- จากการจัดอันดับโดย Fitch Rating และมี CAR ในระดับที่สูงกว่า 300% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานที่ดี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การรับประกันภัยต่อ

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยต่อในประเทศไทยที่ให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพมากว่า 40 ปี ธุรกิจรับประกันภัยต่อของเราครอบคลุมการประกันภัยต่อส่วนบุคคลและประกันภัยต่อเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนได้ถูกนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบและถูกใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารประกันภัยต่อและขีดความสามารถในการรับประกันภัยให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของเราถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย เราทำงานร่วมกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดสามารถตอบโจทย์ความต้องการและความเสี่ยงของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของเรามีความหลากหลาย ครอบคลุมทั้งประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อ และประกันภัยรถยนต์ ทั้งในประเทศไทย กลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน

นวัตกรรมประกันภัย

เรามุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ซึ่งคิดเบี้ยประกันภัยตามระยะทางของผู้ขับขี่ หรือประกันภัยสำหรับการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้แล้ว เรายังได้นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาผนวกกับการให้บริการเพื่อช่วยบริหารจัดการต้นทุนของคู่ค้าให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และยกระดับการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า อาทิเช่น การนำเทคโนโลยีบลอคเชนและ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยรถยนต์และประกันภัยสุขภาพ

บริการครบวงจร

ไทยรีเป็นบริษัทประกันภัยต่อที่ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตรงกับความต้องการของ End Customer การหาช่องทางขายที่เหมาะสมและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเช่น การจัดการสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล การจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ และการอบรมบุคลากรประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถรับประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนที่เหมาะสม

การตลาดแบบมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เครือข่ายทางธุรกิจของเราที่เติบโตในทุกมิติ เอื้อให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายรูปแบบใหม่ให้กับคู่ค้าได้เป็นอย่างดี

บริการของเรา

บริษัทดำเนินธุรกิจรับประกันภัยต่อ เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับธุรกิจด้านประกันวินาศภัยครอบคลุมทั้งการรับประกันทรัพย์สิน ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า เป็นต้น  นอกเหนือจากนี้เรายังมีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือนำผลิตภัณฑ์เดิมมาปรับปรุงให้มีความทันสมัย มีความน่าสนใจ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังหาโอกาสในการขยายงานไปตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวของกลุ่มบริษัทในระดับภูมิภาค

ประกันภัยต่อ

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อที่หลากหลาย ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันสรรพภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยความรับผิด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยสุขภาพ การบริหารขีดความสามารถในการรับประกันภัยต่อของเราได้คำนึงถึงการเกิดภัยทั่วไปและเหตุการณ์มหันตภัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนและความมั่นคงของบริษัท และมีการจัดทำแบบจำลองต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงที่รับไว้เอง

พัฒนาผลิตภัณฑ์

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย โดยอาศัยประสบการณ์ในธุรกิจที่เรามีมาอย่างยาวนาน ผนวกกับเทคโนโลยีระดับไฮเอนด์ และทีมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับเฟลโล รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์ เรายังได้จัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันสุขภาพ บริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และบริการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในธุรกิจประกันภัย เพื่อช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของคู่ค้าให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ตลาดประกันภัยต่างประเทศ

เราได้ขยายองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจประกันภัยต่อออกไปยังตลาดประกันภัยในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยได้นำเสนอขีดความสามารถในการรับประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อที่ร่วมกันพัฒนากับคู่ค้าเป็นการเฉพาะ และบริการที่เกี่ยวเนื่อง ให้กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น ลาว เขมร เวียดนาม และพม่า

เราเชื่อมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การประกอบธุรกิจประกันภัย และเน้นการสร้างความสัมพันธ์เชิงธุรกิจแบบยั่งยืนกับคู่ค้า เพื่อให้ประสบความสำเร็จร่วมกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ผู้บริหารของเรา

โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

Oran Vongsuraphichet

CEO, Director, Director Of The Investment Committee, Chairman Of Enterprise Risk Management Committee

นันทินี ชินวรรณโณ

รองผู้อำนวยการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจ
และส่งเสริมธุรกิจลูกค้า

Nantinee Chinwanno

Executive Vice President, Business Development and Customer Support.

พจมาน เฟื่องอารมย์

รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และต่างประเทศ

Pojaman Fuangaromya

Executive Vice President, Business Development & International Business

ฉัตรชัย พยาฆรินทรังกูร

รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัฒนากระบวนการและควบคุมภายใน เทคโนโลยีสารสนเทศ สินไหมทดแทน กฏหมาย และลงทุน

Chatchai Payakarintarangkura

Executive Vice President Accounting, Finance, Budget, PIC, IT, Claims, Legal and Investment

DNA ของเรา (The 3 No's)

No Fear

กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าที่จะเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผล พร้อมทั้งเปิดใจรับฟัง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างกระตือรือร้น และมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานที่ริเริ่มและท้าทายให้สำเร็จลุล่วง

No Fear

Dare to think, do, express, and take risks sensibly. Be open-minded, listen and learn new things enthusiastically as well as strive to complete the tasks which are initiative and challenging.

กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าที่จะเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผล พร้อมทั้งเปิดใจรับฟังและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างกระตือรือร้น และมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานที่ริเริ่มและท้าทายให้สำเร็จลุล่วง

No Limit

Do not limit your own ideas. Look at every challenge and obstacle as an opportunity. Do not stop innovating and improving yourselves as well as pay attention to turn the existing technologies and resources into opportunities and the greatest benefits for business.

No Boundary

Synergize, cooperate, and be united in mind. Strive to create goals and success in the organization. Be open-minded to systematically learn about objectives, ways of working, and challenges of each company and department.

ประสานพลัง ร่วมมือ ร่วมใจ มุ่งมั่นสร้างเป้าหมายและความสำเร็จให้เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมเปิดกว้างการเรียนรู้เกี่ยวกับจุดประสงค์และวิธีการทำงานรวมถึงความท้าทายของแต่ละบริษัทและหน่วยงานอย่างเป็นระบบ