Services|
|

บริษัท ทีอาร์ เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
TR Training and Consulting Co. Ltd.
     
 
ความเป็นมาของบริษัท

          บริษัท ทีอาร์ เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นบริษัทลูก (Subsidiary company) ของ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด มหาชน (Thai Re) จัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2547 เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านประกันภัย และการพัฒนาองค์กรของธุรกิจประกันภัยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกินกำลังของฝ่ายวิชาการประกันภัย (เดิม) ของไทยรีที่จะจัดบริการให้เพียงพอได้ บริษัทใหม่นี้ได้รับโอนบุคลากรของฝ่ายวิชาการประกันภัยของไทยรีทั้งหมด และจัดจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพิ่มเติมอีกด้วย

           หลังจากจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่แล้ว บริษัท ทีอาร์ เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด ได้ขยายการบริการให้แก่ลูกค้าเดิมของไทยรี และลูกค้ารายใหม่ ๆ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งรูปแบบการบริการใหม่ อาทิ การเพิ่มหลักสูตรอบรมใหม่ ๆ ที่เป็นความต้องการของธุรกิจประกันภัยไทย การให้คำปรึกษาหารือด้านต่าง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยตลอดเวลา

          บริษัท ไทยรี เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการรับประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยต่างประเทศและไทยจำนวนกว่า 60 บริษัทที่ตั้งในประเทศไทย ในฐานะที่เป็น Reinsurer ไทยรีจึงทำหน้าที่ให้บริการวิชาการในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมให้แก่บริษัทลูกค้า ทำหน้าที่เป็น Data Base เรื่องการประกันภัย และที่ปรึกษาวิชาการประกันภัยมากว่า 20 ปี

     
  ปรัชญาในการทำงาน

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่มั่นคง บนรากฐานของวิชาการและความรู้เรื่องวิชาชีพ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ดังนั้น จึงเน้นการสร้างความเป็นมืออาชีพ ( professionalism ) ให้แก่ลูกค้า เพราะเราเชื่อว่าองค์กรใดที่มีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพแล้ว ไม่เพียงแต่จะสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรและบุคลากรนั้น แต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ( Stakeholder ) ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ลูกค้า พันธมิตรคู่แข่งขัน และรัฐบาล บริษัทฯยังให้คุณค่าส่งเสริมจริยธรรม ( ethics ) ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเชื่อว่า การดำเนินงานประกันภัยแบบมืออาชีพ ที่ประกอบไปด้วยจริยธรรมจะสามารถบรรลุทั้งวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และจริยธรรมไปพร้อม ๆ กันได้

ดังนั้น บริษัทมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการวิชาการต่อลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า มีขีดความสามารถในการดำเนินงานของตนมากกว่าผลกำไรสูงสุดของตนเอง ดังนั้น บริษัทฯจึงให้ความสำคัญกับการจัดโครงการ กิจกรรมที่มีฐานจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานและความต้องการฝึกอบรมของลูกค้าเป็นสำคัญ

บริษัทฯเน้นกระบวนการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ( customer oriented ) ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ทุนความรู้ ความสามารถเดิม ความพร้อม ความสนใจ ปัญหาความต้องการที่แท้จริง และกระบวนการเรียนรู้อย่างเข้มข้นและมีชีวิตชีวาของลูกค้า ดังนั้น ทุกหลักสูตรที่จัดขึ้นจะเป็นไปตามหลักการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานสากล และเนื้อหาที่จัดจะเน้นเรื่องความทันสมัยและความสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้ง ความพร้อมในการเรียนรู้ของลูกค้า


          1 บริษัท ไทยรี เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการรับประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยต่างประเทศและไทยจำนวนกว่า 60 บริษัทที่ตั้งในประเทศไทย ในฐานะที่เป็น Reinsurer ไทยรีจึงทำหน้าที่ให้บริการวิชาการในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมให้แก่บริษัทลูกค้า ทำหน้าที่เป็น Data Base เรื่องการประกันภัย และที่ปรึกษาวิชาการประกันภัยมากว่า 20 ปี

   
  รูปแบบการให้บริการ
    1) ด้านการฝึกอบรม สัมมนา

หลักสูตรต่าง ๆ ของบริษัทฯ จะมีทั้งการบรรยาย การทำ Workshop การทำแบบฝึกหัด การลงฝึกปฏิบัติในสนาม รวมทั้ง Policy Analysis ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

การจัดหลักสูตรอบรมจะครอบคลุมตั้งแต่ การประเมินความต้องการในการอบรม การประเมินพื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม การออกแบบหลักสูตรแบบต่อเนื่องตามระดับความรู้ การจัดกระบวนการตามหลักสูตร การประเมินผล และ การติดตามผลการฝึกอบรม
    การฝึกอบรมของบริษัทฯ อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
   

ก) In - House Training Program เป็นหลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้าโดยตรง และจัดให้แก่ลูกค้าเป็นรายบริษัท เนื้อหาครอบคลุมการประกันภัยทุกประเภท สำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ( Underwriter ) เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน เจ้าหน้าที่บริหารประจำสาขา และตัวแทน

หลักสูตร In - House ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างสูงในธุรกิจประกันภัยไทย คือ การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม ( Teamwork and Team Building ) ซึ่งจัดในลักษณะของ Walk Rally ผสมกับ Workshop นอกสถานที่ ใช้เวลา 2 - 3 วัน ขึ้นกับความจำเป็นและความต้องการของลูกค้า

ข) Public Training Program เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจประกันภัยทั่วไป บุคลากรของแต่ละบริษัทสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรด้านการประกันวินาศภัย และการบริหารจัดการในธุรกิจประกันภัย (หลักการประกันภัย , การประกันภัยประเภทต่าง ๆ , การประกันทรัพย์สิน การประกันภัยส่วนบุคคล และการประกันภัยความรับผิดกฎหมาย )

หลักสูตรที่ได้รับความสนใจสูงสุด คือ หลักสูตรสำหรับ Underwriter Trainee ซึ่งใช้เวลา 5 - 7 วัน (จัดนอกสถานที่) ที่บริษัทประกันภัยต่างส่งบุคลากรของตนมาอบรมเป็นการสร้างพื้นฐานทางวิชาชีพประกันภัยแบบมืออาชีพ จัดมาแล้วกว่า 15 ปี รุ่นละไม่เกิน 40 คน ปัจจุบันจัดปีละ 2 ครั้ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เป็นหลักสูตรที่มีการวัดผลการเรียนรู้และมอบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถสำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ และบริษัทต่าง ๆ ให้การยอมรับมาตรฐานของหลักสูตรนี้เป็นอย่างสูง
    2) ด้านการเป็นที่ปรึกษา

บริษัทฯ ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทประกันภัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ในด้านการปรับโครงสร้างภายในองค์กร การจัดตั้งฝ่ายพัฒนาบุคลากรของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีจำนวนพนักงานมาก ๆ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน ( Training Plan, Career Path and Training Road Map ) ฯลฯ การให้คำปรึกษานี้ จะเน้นกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ( Participatory Learning Process ) การจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้ ( Learning Organization ) ที่สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทลูกค้า พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม และจัดระบบบริการเสริมความรู้เป็นระยะ ( Back Stopping Service ) เพื่อให้ลูกค้ามีทีมงานของตนเองที่สามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่องหลังจากจบโครงการ

   
  ตัวอย่างผลงานด้านการฝึกอบรม สัมมนา
 
•
Tuition การสอบใบอนุญาตการเป็น Insurance Agent, Insurance Broker ให้กับธนาคารต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 มีผู้สอบผ่านและใบประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันภัยได้กว่า 1 , 500 คน
 
•
Tuition การสอบใบอนุญาตการเป็น Agent ประกันวินาศภัย ให้ทั้งบริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 มีผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพตัวแทนได้ไม่น้อยกว่า 500 คน
 
•
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย หรือเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยฝึกหัด ตั้งแต่ ปี 2533 จนถึงปี 2548 จำนวน 20 รุ่น มีจำนวนผู้ผ่านหลักสูตร 759 คน
 
•
โครงการอบรมหลักสูตร การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม (Teamwork and Team Building)
 
•
โครงการอบรมหลักสูตร Insurance Ethics/ Code of Best Practice ในธุรกิจประกันวินาศภัย
 
•
โครงการอบรมหลักสูตร Training For Trainers แบบมืออาชีพสำหรับธุรกิจประกันภัย เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง Training Needs Analysis, Course Planning, Presentation Techniques, Training Evaluation and Follow Up
 
•
โครงการอบรมหลักสูตร Strategic Leadership For Manager of Insurance Company
 
•
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานประกันภัยสำหรับสำหรับผู้จัดการสาขาและเจ้าหน้าที่สาขา
 
•
หลักสูตรอื่น ๆ ตามความต้องการของตลาดประกันภัย โดยจัดในลักษณะ Public Training เช่น
   
•
การบัญชีการประกันภัยต่อ จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 - ปัจจุบัน
•
พื้นฐานการประกันภัยต่อ
•
Industrial All Risks Underwriting Workshops
•
การพัฒนาธุรกิจการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
•
การวิเคราะห์ผลการรับประกันอัคคีภัย ฯ
•
Machinery Breakdown Training Course
•
แนวทางปฏิบัติต่อ Y 2 K กับการประกันภัยทรัพย์สิน ปี 2543
•
กลยุทธ์การนำข้อมูลจากรายงานการสำรวจภัยเพื่อการพิจารณารับประกันภัย
•
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจประกันภัย ( Strategic Management For Insurance Business )
•

การบริหารจัดการและการวางแผนการตลาดเชิงยุทธ์สำหรับธุรกิจประกันภัย

 
  ตัวอย่างผลงานด้านการเป็นที่ปรึกษา
 
•

ที่ปรึกษาด้าน Human Resource Management and Human Resource Development ให้แก่เครือธนชาต โดยเน้นงานประกันภัยและประกันชีวิต พ.ศ. 2548-2549

 
•
เป็นที่ปรึกษาจัดทำ Training Roadmap สำหรับบุคลากรฝ่ายรับประกันภัย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายอื่น ๆ ที่ทำงานกับลูกค้าโดยตรง (ยกเว้นตัวแทน) พ.ศ. 2549
 
•
โครงการสร้างสถาบันฝึกอบรม ( Organizational Development for Training Institution ) และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด พ.ศ. 2547-2548
 
•
โครงการสร้างตัวแทนสำหรับประกันวินาศภัย และการสร้างระบบการขายแบบ Cross Selling ให้แก่กลุ่มธุรกิจในเครือของธนชาต (ธนาคาร ไฟแนนซ์ ประกันภัย leasing ) พ.ศ. 2545
 
•
โครงการกำหนด Competency ของบุคลากรกลุ่มพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้แก่บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด เพื่อเป็นกรอบในการทำ career path และ training roadmap ของบริษัท พ.ศ. 2544
 
 
 
ผู้บริหารบริษัท ทีอาร์ เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัทฯ บริหารงานโดยกรรมการผู้อำนวยการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารบริษัท
 
 
  ประธานคณะกรรมการบริหาร
    นายสุรชัย ศิริวัลลภ
 
•
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 
•
Secretary ( General Insurance Association of Thailand ) 1993 - Present
 
•
ที่ปรึกษาของหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น Member ( Board of Insurance Promotion & Development ) แต่งตั้งโดยรัฐบาล , Chairman ( Asean Insurance Council ) , Member ( Insurance Executive Board - Ministry of Commerce ) , Director ( Thai Life Assurance Association ) , Director ( Asean Reinsurance Corporation )
     
  กรรมการผู้อำนวยการ
    นางกรีทิพย์ มงคลชัยอรัญญา
    การศึกษา :
   
•
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
•
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาชุมชน) (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
•
Executive MBA หลักสูตรนานาชาติ (สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ Kellogg's school of Management, Penn . University – Wharton University, USA )
•
Diploma จาก CII ( Charter of Insurance Institute, England ) และเป็น Certified Trainer จากองค์กร DSE ประเทศเยอรมัน
 

ประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย 14 ปี

 
ประสบการณ์ด้านงานพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม และพัฒนาองค์กร 15 ปี
 
เคยจัดอบรมหลักสูตร Training of Trainers ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานรัฐในประเทศลาว (พ.ศ. 2532-2533)
 
ประสบการณ์อื่น ๆ
   
•
ประธานชมรมผู้บริหารงานบุคคลในธุรกิจประกันภัย (ทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต) 3 สมัยติดต่อกัน
•
รองประธานอนุกรรมการส่งเสริมงานประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย 2 สมัยติดต่อกัน
•
ที่ปรึกษาชมรม UNITY ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Underwriter trainee ซึ่งถือเป็นเลือดใหม่ของวงการประกันภัยไทย มีสมาชิกประมาณ 600 คน
     
   
     
   
 
 
 
 
download