Services
ข้อมูลทั่วไป


บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพในด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) อันประกอบไปทั้งความเข้มแข็งทางการเงินโดยเงินกองทุนของบริษัทอยู่ที่ 3,476 ล้านบาท และความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด ทำให้สามารถให้บริการรับประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าให้ความสนใจบริษัทฯ ทั้งในฐานะที่เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีการดำเนินงานต่างจากบริษัทรับประกันภัยต่ออื่นในประเทศไทย และในส่วนของแก่นของการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรจากระบบฝ่ายงานไปสู่รูปแบบหน่วยธุรกิจ (4 หน่วยธุรกิจ) เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้อย่างทันท่วงที และเพื่อให้เกิดความทุ่มเทในการรักษาความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าธุรกิจรับประกันภัยต่อ คือ การรับถ่ายโอนความเสี่ยงจากลูกค้า ในการนี้บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงิน และเพิ่มความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินงานร่วมไปกับบริษัทคู่ค้า เป็นการลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและทำให้เกิดการประหยัดต้นทุน ซึ่งนอกจากการรับถ่ายโอนความเสี่ยงภัยจากลูกค้าแล้วบริษัทฯ ยังนำเสนอบริการเกี่ยวเนื่องอีกหลากหลาย อาทิ การให้คำปรึกษาในด้านการบริหารความเสี่ยง การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การให้การสนับสนุนด้านการตลาด การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

ประเด็นข้อเท็จจริง

Year

2012

บาท

เงินกองทุน

3,476

ล้าน

สินทรัพย์รวม

33,642

ล้าน

เบี้ยประกันภัยต่อรับ

6,261

ล้าน

เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ

5,357

ล้าน

กำไรสุทธิ

(4,349)

ล้าน

จำนวนพนักงาน

245

ท่าน


4 ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร

การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ
บมจ . ไทยรับประกันภัยต่อได้นำเสนอความเป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท และทางแก้ไขปัญหา ด้วยการมุ่งบริการลูกค้าเป็นสำคัญ ผนวกเข้ากับความสามารถทางด้านเทคนิคที่ดี

การมุ่งเน้นประสิทธิผลขององค์กร
บมจ . ไทยรับประกันภัยต่อสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการทำงาน ที่มุ่งส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงความคิดริเริ่มใหม่ๆ ทำงานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างมีจริยธรรม และมีมาตรฐานการทำงานอย่างมืออาชีพ

การมุ่งเน้นความมั่นคงทางการเงิน

บมจ . ไทยรับประกันภัยต่อยืนหยัดรักษาความเข้มแข็งมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้า ด้วยการรับประกันภัยอย่างสุขุมรอบคอบ และลงทุนในรูปแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative)

การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น
บมจ . ไทยรับประกันภัยต่อยืนหยัดที่จะรักษาผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

โครงสร้างองค์กร
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการออกแบบโครงสร้างองค์กรเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้บริการความเชียวชาญทางด้านเทคนิคและการตลาดแก่ลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบผ่านหน่วยธุรกิจ 6 หน่วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีข้อตกลงความร่วมมือกับ SCOR Vie อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเป็นมืออาชีพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มากขึ้น

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ

2521

จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนขั้นต้น 30 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจประกันภัยต่อด้านวินาศภัยและประกันชีวิต

2522

เปิดดำเนินการรับประกันภัยต่ออย่างเป็นทางการ

2527

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 45 ล้านบาท

2529

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท

2536

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 90 ล้านบาท

2537

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 271 ล้านบาท

2538

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 561 ล้านบาท

2539

เข้าร่วมกับ SCOR Vie เพื่อส่งเสริมการรับประกันภัยต่อด้านการประกันชีวิต

2540

เข้าร่วมกับ Munich Re เพื่อให้บริการกับลูกค้าด้านการประกันวินาศภัยที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขั้นสูง

2542

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 841 ล้านบาท

2543

เปิด บจ.ไทยรีประกันชีวิต เพื่อแยกธุรกิจการประกันภัยต่อด้านการประกันชีวิตกับวินาศภัยออกจากกันอย่างเป็นทางการ

2544

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.19 พันล้านบาท

2545

ได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จากสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลกคือ Standard & Poor's (S&P) ที่ระดับ BBB ( ดี ) แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable)

ได้รับรางวัล Disclosure Report Award 2002 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก. ล. ต.) ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพ ของการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( แบบ 56-1) และงบการเงินที่ดี

2546

ได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จากสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลกคือ Standard & Poor's (S&P) ที่ระดับ BBB ( ดี ) แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable) เป็นเชิงบวก (Positive)

ได้รับรางวัล Disclosure Report Award 2003 จากสำนักงาน ก. ล. ต. ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( แบบ 56-1) และงบการเงินที่ดีเป็นปีที่สองติดต่อกัน

2547

ได้รับการคัดเลือกจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ให้ได้รับรางวัลในฐานะเป็น บริษัทประกันภัยผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัยประจำปี 2546

ได้รับรางวัล SET Awards 2004 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินการธนาคาร ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จากสถาบันจัดอันดับเครดิต S&P's เป็นระดับ BBB+ จากเดิม BBB แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable)

2548

ได้รับประกาศเกียรติคุณจากตลาดหลักทรัพย์ในงาน SET Awards 2005 จำนวน 2 ฉบับ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 5 ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารอบสุดท้ายในการรับรางวัล Best Performance Award ในกลุ่มสถาบันการเงิน และในฐานะที่สามารถรักษามาตรฐานในการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Best Corporate Governance Report) ได้อย่างต่อเนื่อง

ได้รับการยืนยันอันดับเครดิตด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากสถาบันจัดอันดับเครดิต S&P's ที่ระดับ BBB+ แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable)

ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยให้เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินดีเด่นใน Quartile ที่ 1 ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย และได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายในการประกวด Board of the Year Awards 2004/2005

2549

ได้รับประกาศเกียรติคุณจากตลาดหลักทรัพย์ในงาน SET Awards 2005 จำนวน 2 ฉบับ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 5 ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารอบสุดท้ายในการรับรางวัล Best Performance Award ในกลุ่มสถาบันการเงิน และในฐานะที่สามารถรักษามาตรฐานในการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Best Corporate Governance Report) ได้อย่างต่อเนื่อง

ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยให้เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินระดับ " ดีมาก " ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ได้รับการปรับอันดับเครดิตด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากสถาบันจัดอันดับเครดิต S&P’s จากเดิมที่ระดับ BBB+ แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable) เป็นระดับ BBB+ แนวโน้มเป็นบวก (Positive)

สิงหาคม 2550

ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 (Annual General Meeting) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในระดับ "ดีเยี่ยม"

ธันวาคม 2550

ได้รับการปรับอันดับเครดิตด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากสถาบันจัดอันดับเครดิต Standard and Poor’s จากเดิมที่ระดับ BBB+ แนวโน้มเป็นบวก (Positive) เป็นระดับ A- แนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable)

ธันวาคม 2550

ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น ประจำปี 2006/2007" ที่จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคธุรกิจ

สิงหาคม 2551

ได้รับการประกาศรายชื่อยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากการที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 (Annual General Meeting) สูงกว่า 100 คะแนน

ธันวาคม 2551

ได้รับคะแนนการประเมิน 89 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2551 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรกฎาคม 2552

ได้รับการจัดอันดับเครดิตด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากสถาบันจัดอันดับเครดิต Standard and Poor’s ที่ระดับ axAA- (ASEAN Regional Scale Rating)

พฤศจิกายน 2552

ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "“คณะกรรมการแห่งปี–ดีเด่น ประจำปี 2008/2009" ที่จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคธุรกิจ

ธันวาคม 2552

ได้รับการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2552 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ "ดีเลิศ"

ธันวาคม 2553

ได้รับการปรับอันดับเครดิตด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากสถาบันจัดอันดับเครดิต Standard and Poor’s จากเดิมที่ระดับ axAA- (ASEAN Regional Scale Rating) เป็นระดับ axAA (ASEAN Regional Scale Rating)

ธันวาคม 2554

จากผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ สถาบันจัดอันดับเครดิต S&P’s ได้ปรับลดอันดับเครดิตด้านความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเดิมที่ระดับ axAA (ASEAN Regional Scale rating) ลงมาที่ระดับ axA+ (ASEAN Regional Scale rating)

ธันวาคม 2554

ได้รับการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2554 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ "ดีเลิศ"

กุมภาพันธ์ 2555 จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,325,139,920 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,187,354,940 บาท เป็น 3,512,494,860 บาท จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 0.75 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 3 บาทและเสนอขายนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงส่วนหนึ่งในราคาหุ้นละ 3 บาท
มีนาคม 2555 ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเสร็จสิ้น โดยได้รับเงินค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนรวม 6,975.4 ล้านบาท

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท   |  วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร
ผังโครงสร้างองค์กร   |   การกำกับดูแลกิจการ

 
 
 download